Skladištenje ulja i maziva

Skladištenje ulja i maziva

Pored pravilnog izbora maziva, drugi važan uslov za ostvarivanje pravilnog podmazivanja je odgovarajuće skladištenje istog. Maziva imaju dug vek trajanja ako su pravilno uskladištena. Nepravilno skladištenje može dovesti do degradacije maziva i učiniti ga neupotrebljivim. Voda i vlaga mogu mazivo učiniti neupotrebljivim zbog reakcije sa aditivima u njima što dovodi do degradacije aditiva a samim tim i maziva. Visoke temperature i direktno izlaganje suncu, višestruko ubrzava starenje maziva. Zbog navedenog izuzetno je važno pravilno skladištiti maziva. Najbolja su zidana skladišta, projektovana u skladu sa važećim zakonskim propisima. Skladište mora biti zaštićeno od požara, sa odgovarajućom ventilacijom,relativno konstantnom temperaturom i niskom vlažnošću čime se obezbedjuje dug vek uskladištenog maziva. Ukoliko se u skladištu vrši istakanje maziva iz bačvi, iste moraju biti postavljene horizontalno na stalke dovoljno visoke da se ispod može postaviti kanta ili posuda za istakanje na malo, a na mesto čepa postavlja se slavina. Skladištenje maziva na otvorenom prostoru se ne preporučuje, a ukoliko nema drugog rešenja mora se znati sledeće:

-Bačve sa mazivom ne smeju se držati uspravno. U toku dana pod uticajem sunca mazivo se zagreva i širi, sabija vazduh u bačvi i jedan deo vazduha istiskuje pod pritiskom oko zatvarača. Padom temperature, mazivo se skuplja, a u praznom prostoru u bačvi se stvara podpritisak koji dovodi do “disanja” bačve. Na ovaj način se iz vazduha u bačvu usisava vlaga a ukoliko je bilo kiše, oko čepova se zadržava voda ako bačva stoji uspravno, pa “disanjem” može biti usisana i odredjena količina vode što dovodi do degradacije maziva.

-Ukoliko se bačve moraju skladištiti na otvorenom potrebno ih je držati u horizontalnom položaju i to tako da zatvarači budu obavezno na horizontalnoj osi, kako bi se sprečilo “disanje” bačve.

The comments are closed.